Inventarizácia drevín a arboristika

Získavanie dendrometrických veličín spočíva v identifikácii rodov a druhov drevín na riešenom území a v určovaní ďalších identifikačných vlastností ako sú: výška, obvod kmeňa, šírka koruny, vek, sadovnícka hodnota, celková vitalita, návrh ošetrenia a spoločenská hodnota základná a upravená. Inventarizácia sa prakticky vykonáva na každom riešenom území, kde sa už nachádzajú nejaké dreviny alebo porasty. Slúži nám nielen na vyhodnotenie celkového stavu existujúcej zelene, ale predovšetkým ako podklad a súčasť projektovej dokumentácie každého sadovníckeho diela.